ලංකාවට ලගින්ම පිහිටි විස්මිත කාන්තාරය

තාර් කාන්තාරය සැලකෙන්නේ ලංකාවට ආසන්නයෙන්ම පිහිටි කාන්තාරය ලෙසයි. එය මෙරට සිට කිලෝමීටර 3900ක දුරකින් පිහිටා ඇති අතර ඊට හිමිකම් කියන්නේ අසල්වැසි ඉන්දියාවයි.මේ එම අපූරු කාන්තාරයේ කතාවයි.