ලංකාවට ලැබුණු නිධානයට පයින් ගහලා

ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථිකය වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් විදෙස් ආයෝජන හා අපනයන ආදායම් වර්ධනය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වනවා.එහෙත් එසේ හිමිවූ අගනා අවස්ථාවකට නිලධාරීන් අත් කළ ඉරණමේ කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *