ලංකාවට හිමි මැණික් / පුරාවස්තු 5000ක් වෙනත් රටවල

අතීත ලාංකිකයා ලෝකයේ විස්මිත නිර්මාණ සිදුකළ බව නොරහසක්.එහෙත් එම උරුමයන් අතරින් බොහෝ දෑ අද වන විට පවතින්නේ නොරටුන් සතුවයි. මේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවිය යුතු රන් රිදී මුතු මැණික් ඇතුලු පුරාවස්තු 5000 ක් ලෝකයේ වෙනත් රටවල් සතුව ඇති සත්‍ය කතාවයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *