ලංකාවෙන් අහසට යන පළමු චන්ද්‍රිකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීම 2020 වසරේදී සිදුකිරීමට නියමිතයි. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

W3Schools