ලංකාවෙන් අහසට යන “රාවණා 01” චන්ද්‍රිකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම චන්ද්‍රිකාව මේ වන විට නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.