ලංකාවේ ජනප්‍රියම වාසගම් 20ක ඇත්ත තේරුම මෙන්න

පෘතුග්‍රීසීන් විසින් උරුම කළ වැඩිම නාමයන් ප්‍රමාණයක් අදටත් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වාසගම් ලෙස භාවිතා වනවා. පෙරේරා , ප්‍රනාන්දු ආදිය මෙන්ම සොයිසා ආදී වාසගම්ද ඒ අතරට ඇතුලත්. මේ මෙතෙක් ඔබ නොදැන සිටි පෘතුග්‍රීසීන් අපට ලබාදුන් වාසගම් 20ක සත්‍ය අර්ථයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *