ලංකාවේ අන්නාසි ලෝකයේ මුල් තැනට එයි

අන්නාසි සැලකෙන්නේ රසවත් පළතුරක් ලෙසයි.බ්‍රසීළය නිජබිම වන අන්නාසි පලතුරෙහි අද වන විට ආධිපත්‍යය දරන්නේ කොස්ටාරිකාවයි. මේ අද ලොව රසවත්ම අන්නාසි ලෙස සැලකෙන ලංකාවේ අන්නාසි පිළිබදයි.