ලංකාවේ ඉදිවන පලමු ඩිස්නිලන්තය (සිහිනලන්තය)

ඩිස්නිලන්තය සැලකෙන්නේ දරුවන්ගේ පමණක් නොව වැඩිහිටියන්ගේ ලෝකයේද ආකර්ෂණය දිනූ ස්ථානයක් ලෙසයි.ලෝකයේ දියුණු රටවල ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් ලෙස මෙන්ම මහා ධනස්කන්දයක් උපයන ස්ථානයක් ලෙසටයි ඩිස්නිලන්ත හා ඊට සමාන තේම් පාර්ක් හදුන්වන්නේ. එවන් ඩිස්නිලන්තයකට සමාන සිහිනලන්තයක් ලංකාවේ මුල්වරට ඉදිවෙමින් පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ලාංකිකයින් මෙන්ම විදෙස් සංචාරකයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉදිවන ලංකාවේ පලමු සිහින දූපතේ කතාවයි.