ලංකාවේ උණුදිය උල්පතකට යටින් ලෝදිය නටන පොලවක්

ලංකාවේ පිහිටා ඇති උණුදිය උල්පත් පිළිබද ඔබ අසා ඇති.ඉන් උණුසුම්ම ස්ථානයේ සෙල්සියස් අංශක 62 ක උෂ්ණත්වයක් පවතිනවා. මේ එම උණුසුම් දිය උල්පත පත්ල පිළිබද හෙළිව ඇති අබිරහසයි.