ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය රුපියල් මිලියන 81,799 ක්

2017 අගෝස්තු මාසය අවසන් වන විට මෙරට භාවිත ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා ගෙවිමට ඇති හිඟ මුදල් (Outstanding balance) ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 81,799 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනාවරණ කරනවා.

වසරේ මුල් මාස 08 තුළ මෙරට සක්‍රීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 14 පසුකර ඇති බවයි එමගින් අනාවරණ වන්නේ.

අගෝස්තු මාසය තුළ දී පමණක් නව ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් 13,445 ක් මෙරට බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් විසින් නිකුත් කර තිබුණා.

එම මාසය තුල පමණක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා ඇති හිඟ මුදල් ප්‍රමාණය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව රුපියල් මිලියන 1,384 කින් වැඩි වී ඇති බවද අනාවරණයේ සදහන්.

මේ එම දත්ත ඇතුලත් සාරාංශයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *