ලංකාවේ ගාස්තුව අඩුම උබර් රථ මෙන්න

මිල අඩු කුලී රථ සේවා පිළිබද බොහෝ දෙනකු උනන්දු වනවා. එසේ පාරිභෝගිකයාට යහපත්වුවද අනෙක් කුලී රථ සේවාවන්ට ගැටලු ඇති කරන උබර් පිළිබද කතාවයි මේ.