ලංකාවේ තරුණයෙකුගෙන් ජංගම ග්‍රහලෝකාගාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම ජංගම ග්‍රහලෝකාගාරය නිපදවීමට තරුණයකු සමත්ව සිටිනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *