ලංකාවේ තිබුණත් ලෝකයටම අයිති විස්කම් 10 මෙන්න

ලොව පුරා විවිධ විස්මිත දෑ පවතිනවා. ඒ අතරින් ඇතැම් ඒවා අතීත මිනිසා විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර අනෙක් ඒවා සැලකෙන්නේ ස්වාභාවික විස්මයන් ලෙසයි.එසේ මෙරට තුල පිහිටි විස්මයන් 10 ක් ලෝකයටම අයත් සේ සැලකෙන බව මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.