ලංකාවේ දුර මනින එෛතිහාසික බිංදුවේ සැතපුම් කණුව

මෙරට කවර හෝ ප්‍රධාන නගරයකට ගමන් කිරීමේදී දුර ප්‍රමාණය දක්වන කණු හා පුවරු පවතිනු ඔබ දැක ඇති. එම ස්ථාන වෙත දුර ගණනය කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන්නේ කවර ස්ථානයක සිටදැයි ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ වසර 200 ක් පැරණි එම සුවිශේෂ ස්ථානයේ කතාවයි.