ලංකාවේ පළමු රොකට්ටුව කල්පිටියෙන් ගුවනට

ශ්‍රී ලංකා නිර්මාණය කළ ගුවන් ගත කළ හැකි පළමු රොකට්ටුව ලබන මාසයේ කල්පිටියෙන් ගුවන් ගත කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *