ලංකාවේ බයිසිකලයක් ලෝකය ජය ගනී

වසරකට පාපැදි ලක්ෂ 3ක් විදේශයන්ට අලෙවි කරන ලාංකීය සමාගමක් පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම සමාගමේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *