ලංකාවේ මුල්ම වැව අතුරුදන්

ලංකාවේ මුල්ම වැව වන්නේ අභය වැව නොහොත් බසවක්කුලමයි. මේ එහි වත්මන් ඉරණම පිළිබද කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *