ලංකාවේ මුහුද 27 ගුණයකින් වැඩි වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට මෙරට භූමිය මෙන් 8 ගුණයක දැවැන්ත මුහුදු කලාපයක් පවතිනවා. එය ඉතා නුදුරේදීම 27 ගුණය දක්වා වර්ධනය වන බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන දින සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද සුබ ආරංචියයි.