ලංකාවේ රහස් පුස්කොල පොත් එංගලන්තයේ

ශ්‍රී ලංකාව සතු ඉපැරණි පුස්කොල පොත් හා පුරාවස්තු රැසක්ම මේ වන විටත් ලෝකයේ රටවල් රැසක පවතිනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *