ලංකාවේ රාමලාන් උත්සවය අද සැමරෙයි

මෙරට ඉස්ලාම් ජනතාව අද රාමලාන් උත්සවය සමරනු ලබනවා.
කොලඹ මහ පල්ලිය ඊයේ නිවේදනය කළේ නව සඳ දිස්වූ බැවින් අද දිනයේදී එම උත්සවය සමරන බවයි.
රාමලාන් උත්සවය සමරන සියළු ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ට ලංකා ඒ නිවුස් අපගේ සුබ පැතුම්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *