ලංකාවේ වැඩ අල්ලන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රිය

ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින මාර්ග තදබදය නිරන්තරයෙන් මහජනතාව පීඩාවට පත් කරන්නක් වනවා. එයට විසදුම් සපයමින් ලංකාවට එන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රියේ කතාවයි මේ.