ලංකාවේ හදන අධිවේගී යාත්‍රා මෙන්න

රටක ආර්ථිකය ශක්තිමක්වීමට නම් ලොවක් ජය ගත හැකි නිෂ්පාදන එම රට තුල නිෂ්පදනය විය යුතු වනවා. මේ එසේ ලංකාවෙන් ලෝකයට ඉදිරිපත්වන අධිවේගී යාත්‍රා පිළිබද කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *