ලංකාවේ හදන ගුවන් යානා මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මෙරටදී ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය ඇරඹීමට සූදානමින් පසුවන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.