ලංකාවේ හදන මැණික් ලක්ෂයේ පුටුව

මැණික් ලක්ෂයකින් යුතුව නිර්මාණය කරන රුපියල් කෝටි 100ක් වටිනා මැණික් පුටුවක් නාගදීප විහාරයට පූජා කිරීම පිළිබද කතාවයි මේ.