ලංකාවේ හැදූ මල්ටි බැරල් අවිය යුක්‍රේනයේ අවධානයට

ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ මල්ටි බැරල් අවිය මේ වන විට ලෝකයේ අවධානය දිනාගෙන තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.