ලංකාවේ හැමෝටම ලැබෙන ඊ කාර්ඩ් එක

සියළු ලාංකිකයින්ට නුදුරේදීම හිමිවන ඊ හෙල්ත් කාඩ්පත පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.