ලංකාවේ හිමාල කන්ද පිළිබද අබිරහස් මතවාද මෙන්න

රූමස්සල සැලකෙන්නේ දැවැන්ත වටිනාකමකින් යුතු පරිසර පද්ධතියක් ලෙසයි. අසාමාන්‍ය වටිනාකමක් සහිත ඔසු වර්ග විශාල ප්‍රමාණයකින් පෝෂිත රූමස්සල නිර්මාණයවූ ආකාරය පිළිබදවද විවිධ කතා පුවත් පවතිනවා. ඒ හේතුවෙන්ම ලංකාවේ හිමාලය ලෙසින්ද හදුන්වන රූමස්සල කන්ද හා අබිරහස් ජනප්‍රවාද රැසක් බැදී පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.