ලංකාව ඇතුළු දූපත් බේරන මෙහෙයුම ඇරඹෙයි

ලෝකයේ මුහුදු ජල මට්ටම් ඉහළ යාම සමග ලංකාව ඇතුලු රටවලට දඩි බලපෑම් එල්ලවන බවයි නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් වාර්තාවක් පසුගියදා හෙළිකර තිබුණේ. එම අවධානමෙන් ලෝකයේ දූපත් ගලවා ගැනීමට ක්‍රියාත්මක නවතම මෙහෙයුම පිළිබද කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *