ලංකාව දියුණු කරන්න ලේසිම ක්‍රම 10 මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීමට නම් විදෙස් රටවල් අනුගමනය කරන සාර්ථක ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීම වඩාත් උචිත වනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

W3Schools