ලංකාව බිමට වට්ටන භාණ්ඩ ලයිස්තුව මෙන්න

අනවශ්‍ය අපනයන හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දිනෙන් දිනම අර්බුධයක් කරා ගමන් කරමින් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබද නොඇසූ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *