ලංකාව යළිත් ලෝකයේ අංක 01 ට

2019 වසරේ ලෝකයේ හොදම සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ලංකාව නම් කර තිබෙනවා. ඒ ලෝන්ලි ප්ලැනට් 2019 වාර්තාව අනුවයි.