ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඩීසල් පෙට්‍රල් වැඩි කරයි

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
සමාගම නිවේදනය කළේ ඒ අනුව ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් පහකින් සහ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් නවයකින් ඉහළ දමා ඇති බවයි.
මෙය අදාළ වන්නේ ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් සදහා පමණයි.