ලංකා ඒ නිවුස් සහෘදයන්ට සුබම සුබ නව වසරක්

ලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ලංකා ඒ නිවුස් සමග රැදී සිටින දයාබර ඔබ සැමට සුබම සුබ නව වසරක් වේවායි අප මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.