ලංකා මුහුදෙන් ඉන්ධන ගන්න අවසන් මෙහෙයුම ඇරඹෙයි

ඉන්ධන වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව වසරකට රුපියල් බිලියන ගණනක මුදලක් විදේශයන් වෙත වැය කරනු ලබනවා. මේ ලංකා මුහුදෙන් ඉන්ධන සොයන අවසන් මෙහෙයුමේ කතාවයි.