ලංකා මුහුදේ ඉන්ධන සොයන්න ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් 2ක්

මෙරට තුල ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය කිරීම සදහා අමෙරිකාව හා ප්‍රංශය සමග නව ගිවිසුම් 2ක් ඇති කර ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මුහුදේ වර්ග කිලෝමීටර 50000 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණ්‍ය වන පරිදි දෙවසරක කාලයක් තුල මෙම ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය සිදුකිරීමට නියමිතයි.
ඒ වෙනුවෙන් අදාළ සමාගම් වැය කරන මුදල ඩොලර් මිලියන 25ක් වනවා.
මෙරට මුහුදේ ඛනිජ තෙල් සම්පත පවතින බව නිහ්චිතව තහවුරු කර තිබුණද එම සම්පත් ලබා ගැනීම සදහා වන පුළුල් අධ්‍යයනයක් මෙතෙක් සිදුකර නැහැ.
ඒ හේතුවෙන් වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 3 ඉක්මවන පිරිවැයක් ඛනිජ තෙල් වෙනුවෙන් දැරීමටයි මෙරටට සිදුව ඇත්තේ.
ඉකුත් වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන වෙනුවෙන් වැය කර ඇති සමස්ථ පිරිවැය ඩොලර් බිලියන 3යි දශම 2ක් වනවා.