ලංගම සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

ලංගම බස් රථ රියදුරන් /කොන්දොස්තරවරුන් හා තාක්ෂණ ශිල්පීන්ගේ නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර තිබෙනවා.
ඒ හෙට දිනයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත පුද්ගලික බස් වර්ජනය ඉලක්ක කර ගනිමිනුයි.
ඒ අනුව හෙට දිනයේදී සියලු ලංගම සේවකයින් සේවයට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය වන බවයි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය නිවේදනය කරන්නේ.
රජය විසින් සියයට 6.56 ක බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් යෝජනා කළද එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් පුද්ගලික බස් සංගම් හෙට සිට අවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.