ලංගම සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

සියලුම ලංගම සේවකයින්ගේ නිවාඩු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර තිඛෙනවා.
ඒ දුම්රිය වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මතුව ඇති මගී ජනතාවගේ ප්‍රවාහන අපහසුතා අවම කිරීම සදහායි.
ඒ අනුව ලංගම සේවකයින් නියමිත පරිදි සේවයට වාර්තා කිරීම අනිවාර්යය බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.