ලක් සිසුවියකගෙන් අමෙරිකාවේදී විස්කමක්

ලක් සිසුවියක් විසින් අමෙරිකාවේදී හෘද රෝගීන්ගේ සිරුරේ ඔක්සිජන් මැන බැලීමේ පර්යේෂණයක් සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.