ලකේගල පර්වතය මැද ගුහාව රහසිගත උමගක්ද ?

ලකේගල සැලකෙන්නේ මෙරට රාවණා පුරාවෘත්තයේ වැදගත් ස්ථානයක් ලෙසයි. අදටද එහි පවතින අසාමාන්‍ය ස්වාභාවය හා ගුප්ත භාවය බොහෝ දෙනා විස්මයට පත්කරනවා. මේ එහි සැගවුණු පුරාවෘත්තයේ කතාවයි.