ලබන සතියේ දූෂණ පිළිබද අනාවරණයකට ජවිපෙ සූදානමින්

තවත් මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳ තොරතුරු රැසක් මේ මස 17 වැනිදායින් පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ නොවැම්බර් මස 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 9දා දක්වා අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය තුළ අමාත්‍යාංශ රැසක මහා පරිමාණ දූෂණ වංචා ගැන සුවිශේෂී කරුණු රැසක් අනාවරණ කරන බවයි.
එම වංචා දූෂණ ගැන තොරතුරු සාක්ෂි සහ ලියකියවිලි සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *