ලාංකිකයින් ඛෙදී සිටින කුලවල තේරුම මෙන්න

කුලවාදය අතීතයේ සිට වර්තමානය දක්වාම මිනිස් සමාජයට බලපෑම් එල්ල කර තිඛෙනවා.එය ශ්‍රී ලංකාවටද බලපෑම් එල්ල කළ අතර අද වන විට එය යම් තරමකින් සමනයවී ගොස් ඇති බව හදුනාගත හැකියි. කෙසේ වෙතත් මංගල දැන්වීම් පල කිරීමේදී පවා අදද තමන්ගේ කුලය සදහන් කරනු දැකගත හැකියි.මේ ඒ අයුරින් ලාංකිකයින් ඛෙදී සිටින කුල අට පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *