ලොකු ගස් පොඩි කර සල්ලි හොයන්නේ මෙහෙමයි

බොන්සායි කලාව සැලකෙන්නේ අලංකාර නිර්මාණ කලාවක් මෙන්ම විස්මිත කටයුත්තක් ලෙසයි. මේ දැවැන්ත ගස් කුඩා කරන බොන්සායි කලාව පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *