ලොවක් බිය කළ හොල්මන් කළ මෝටර් රථ

ලොව පුරා පැහැදිලි කළ නොහැකි අබිරහස් පවතිනවා. ඒ අතරටයි හොල්මන් සම්බන්ධ මෝටර් රථ සැලකෙන්නේ. මේ ඒවා පිළිබද කතාවයි.