ලොව දැවැන්තම තල්මස් රෑන ලංකාව ආසන්න සාගරයේ

අප රටට දැවැන්ත සාගර පද්ධතියක් උරුම වී තිබෙනවා.එම සාගර පද්ධතිය තුල අප රටට වටිනා සාගර ජීවීන් එකතුවක්ද හිමි බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එි පිළිබද ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *