ලොව ලොකුම බෞද්ධ විහාරයට ගිනි කන්දකින් බලපෑම්

ලොව දැවැන්තම බොදු වෙහෙර ලෙස නම් කරන්නේ බොරෝබුදූර් වෙහෙරයි.වසර 1200ක ඉතිහාසයක් ඇති එම පින්බිම ලෝකයේ සුවිශේෂ ස්ථානයක් ලෙස නම්වනවා. එහෙත් මේ වන විට එම විහාරයට අත්ව ඇති ඉරණම පිළිබද අනාවරණයයි මේ.