ලොව ලොකුම සල්ලිකාරයා ලංකාව ගැන කී කතාව

ලාංකිකයින් විවිධ අංශවලින් ලොව පුරා ප්‍රචලිතව සිටිනවා. මේ ලෝකයේ මහා ධනවතා එවන් ලාංකිකයකු පිළිබද කළ අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *