ලොව විශාලතම ගුවන් යානයක් මත්තලට

ලොව විශාලතම ගුවන් යානයක් වන ඇන්ටනෝට් ඒ එන් 225 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් මත්තල ගුවන් තොටුපලට ගොඩබස්වා තිබෙනවා.
ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සදහායි.
මත්තල ගුවන් තොටුපලට සතියකට මේ ආකාරයෙන් ගුවන් යානා කිහිපයක් පමණක් පැමිණෙන අතර එහි නිසි ප්‍රතිඵලයක් මෙතෙක් මෙරටට අත්ව නැහැ.