ලොව හයවන පුදුමය කඩා වැටීම ඇරඹෙයි

ලෝක උරුමයක් මෙන්ම ලෝකයේ 6 වන පුදුමය වන ටජ්මහල මේ වන විට විශාල අවධානමකට ලක්ව ඇති බව අනාවරණ වනවා. මේ ඒ පිළිබද හෙළිදරව්වයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *