ලෝකයෙන් හමුවූ මහා නිධාන මෙන්න

ලෝකයෙන් අහම්බෙන් හමුවූ දැවැන්ත ධන නිධාන පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?මේ එම තොරතුරු එකතුවයි.