ලෝකයේ මැද තනිවුණු හුදකළාම දූපත

හුදෙකලාව බොහෝ දෙනකු ප්‍රිය කරනු ලබනවා.එහෙත් කිලෝමීටර 2500ක් අවට කිසිවකු නොමැති හුදෙකලා දූපතක ජීවත්වීමට කිසිවකුත් කැමැත්තක් දක්වනු ඇතැයි සිතීම අපහසු වනවා. මේ එවන් දූපතක කතාවයි.

W3Schools