ලෝකයේ මැද තනිවුණු හුදකළාම දූපත

හුදෙකලාව බොහෝ දෙනකු ප්‍රිය කරනු ලබනවා.එහෙත් කිලෝමීටර 2500ක් අවට කිසිවකු නොමැති හුදෙකලා දූපතක ජීවත්වීමට කිසිවකුත් කැමැත්තක් දක්වනු ඇතැයි සිතීම අපහසු වනවා. මේ එවන් දූපතක කතාවයි.